facebook

PICK UP

  1. Giới thiệu nhân viên

  2. Số điện thoại và thông báo thay đổi tầng

Các bài báo phổ biến

  1. Cách đổ rác

    (1)Qui tắc cơ bản của cách đổ rác, ngày thu rácR...
  2. Xin chứng nhận có đủ điều kiện làm việc

    Giấy chứng nhận về tư cách lao động biểu thị cụ th...

Chuyên mục

Chuyển đổi ngôn ngữ

日本語